BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

Pisz, dnia 19 września 2011 r. PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XIII-ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 WRZEŚNIA 2011 ROKU /WTOREK / O GODZINIE 14- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XII/11 z obrad Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza Pisza.

5. Zapytania i wnioski sołtysów.

6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2011 – 2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2011.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów podróży dla Sołtysów.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego projektu „ Idę do przedszkola przez mazurskie wsie, łąki i pola „ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Pisz na realizację projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz „ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołów Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy Pisz w ramach projektu „ Idę do przedszkola przez mazurskie wsie, łąki i pola „ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia, realizacji składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych dotyczących projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe, położonej na terenie gminy Pisz ( ul. Jaśminowa ). 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe, położonej na terenie gminy Pisz ( wieś Pogobie Tylne).

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe, położonej na terenie gminy Pisz ( ul. Jagiełły).

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe, położonej na terenie gminy Pisz ( ul. Spacerowa).

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe, położonej na terenie gminy Pisz ( Al. Piłsudskiego ).

21. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz ( przy ul. Targowej).

22. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz ( przy ul. Gałczyńskiego).

23. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz ( wieś Ciesina).

24. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz ( przy ul. Wąglickiej ).

25. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz ( wieś Łupki ).

26. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz ( w obrębie Jeglin).

27. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz ( w obrębie Wiartel Mały).

28. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz na własność nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej.

29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych.

30. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Matejki w mieście Pisz do kategorii drogi gminnej.

31. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego.

33. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Piszu.

34. Odpowiedzi na zapytania radnych.

35. Wolne wnioski i informacje.

36. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data powstania: wtorek, 20 wrz 2011 14:00
Data opublikowania: wtorek, 20 wrz 2011 15:16
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 wrz 2011 18:47
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1243 razy