BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Piwna, Numery działek – 1293/10, 1293/11 oraz część 1293/18, Numer KW – OL1P/00037513/1 Powierzchnia nieruchomości – 2266 m2 Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek, Roczna wysokość czynszu – 570 zł 1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat. 2.W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowi obszar zieleni nieuporządkowanej niskiej, położona jest na obszarze, na który brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 3.Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz. 4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia następnego roku. 5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 23 września 2011 r. do dnia 14 października 2011 r.
Data powstania: poniedziałek, 26 wrz 2011 15:17
Data opublikowania: poniedziałek, 26 wrz 2011 15:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 paź 2011 11:10
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1102 razy