BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości.

Nieruchomość zabudowana przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Pisz ,przeznaczona do sprzedaży
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46,poz.543 z późn. zm.).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Położenie nieruchomości - Wiartel ,gmina Pisz.
Numer działki - 9
Powierzchnia działki - 3.200m2
Numer KW - 12604
Opis nieruchomości - Nieruchomość zabudowana:
- budynek letni drewniany o pow.użytkowej- 48,12m2,
- budynek letni murowany o pow.użytkowej - 24,41m2,
- pomost drewniany o pow. 42,50m2
oraz budowle towarzyszące /ogrodzenie,latarnia/ .
Cena nieruchomości - 188.000 ,-zł.
/słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych/.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz.
Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/196/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10.12.2003r.
została przeznaczona do sprzedaży.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu .
3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej
w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu .
4. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty .Cenę ustaloną w
przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto
Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO BP SA O/Pisz
lub w kasie Urzędu.
5. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem według ustaleń studium ,stanowi teren
ogólnodostępnej plaży i kąpieliska bez prawa zabudowy , położona jest w
obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego .
zagospodarowania przestrzennego gminy stanowi teren istniejącej szkoły.
Zgodnie z Uchwałą NrXII/120/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 14.08.2003r.
przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w/w nieruchomości z przeznaczeniem pod turystykę , rekreację ,
zdrowie .
6.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie
6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu , złożyć wnioski o nabycie
nieruchomości.
7.Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
8.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
9.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.
od dnia 31 marca 2004r. do 21 kwietnia 2004r.

Data powstania: czwartek, 1 kwi 2004 09:49
Data opublikowania: czwartek, 1 kwi 2004 10:57
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 kwi 2004 09:37
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1552 razy