BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Pisz
Burmistrz Gminy i Miasta Pisz ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 86, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Pisz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177), zwanej dalej ustawą.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia– od 05.05.2004r do 30.10.2004r

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Gminy i Miasta Pisz usług obejmujących:

1)wycenę lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie - 200 szt.
2) wycenę pojedynczej działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym - 20 szt.
3) wycenę pojedynczej działki niezabudowanej oraz następnej w kompleksie na terenie gminy i miasta Pisz - 120 szt.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie ( w %):
cena ( koszt) – 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena formularza - 20,00 złotych.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 w terminie do dnia 19.04.2004r do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2004r o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 60.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1)Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy .
3)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie potwierdzonych kopii posiadanych uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.

Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: czwartek, 1 kwi 2004 10:05
Data opublikowania: czwartek, 1 kwi 2004 10:58
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 kwi 2004 12:02
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1466 razy