BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz.

Nieruchomość przeznaczona do zbycia na rzecz najemcy.
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Pisz ,przeznaczona do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46,poz.543 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz ul. Wojska Polskiego 31/15
2. Numer działki : 405
3. Powierzchnia działki : 313 m2
4. Numer księgi wieczystej: 19412
5. Opis nieruchomości :lokal mieszkalny nr 15, o powierzchni użytkowej 40,76m2 ,składający się z
2 pokoi,kuchni ,łazienki i przedpokoju , usytuowany na II piętrze w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym , położonym w Piszu przy ul. Wojska Polskiego nr 31.
Do lokalu mieszkalnego nr 15 należy jedna piwnica oznaczona nr 15 o pow. 9,80m2.
Budynek mieszkalny skład się z 16 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku - 836,92m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
6.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 33.950,-zł. (słownie złotych :
trzydzieści trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 1.698,-zł.
(słownie złotych : jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt osiem ).
Koszty wyceny wynoszą - 100,-zł.
7.Cena udziału w działce : 749,-zł ( słownie złotych:siedemset czterdzieści dziewięć )
8.Wysokość opłaty rocznej stanowi 1% ceny gruntu: 7,50,- zł. (słownie: siedem 50/100 zł. ).
9.Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu:187,-zł.(słownie złotych : sto
osiemdziesiąt siedem ).
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu nr
53-10204753-101300609 PKO BP SA O/Pisz lub w kasie Urzędu, natomiast opłaty roczne przez okres trwania
użytkowania wieczystego (99 lat) należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane,
poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej
obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14.Cena lokalu oraz gruntu i związane z nią opłaty obowiązują do dnia 30.09.2004r.
15. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta
Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.
16.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
17.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
18.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 02 kwietnia 2004r.
do dnia 22 kwietnia 2004r.


Data powstania: piątek, 2 kwi 2004 10:43
Data opublikowania: piątek, 2 kwi 2004 16:35
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 kwi 2004 09:55
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1490 razy