BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, jego instalację pod wskazanymi adresami oraz usługę świadczenia przez okres 36 miesięcy stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu pod wskazanymi adresami, wraz z dostawą sprzętu wymaganego do realizacji usługi
Do Zamawiającego w dniu 4 stycznia 2012 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, jego instalację pod wskazanymi adresami oraz usługę świadczenia przez okres 36 miesięcy stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu pod wskazanymi adresami, wraz z dostawą sprzętu wymaganego do realizacji usługi. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 1:
Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących terminów płatności faktur.
Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów dotyczących kar umownych za odstąpienie od umowy.
Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do treści umowy proponowanego zapisu.
Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu dotyczącego odstąpienia od umowy.
Ad. 5. Nie.
Ad. 6. Opłaty związane z instalacją usługi dostępu do Internetu należy ująć w cenie zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem i instalacją oraz urządzeniem do świadczenia usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu (Lp. 1 tabeli we wzorze oferty).
Ad. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących rozstrzygania sporów.
Ad. 8. Nie. Prędkość transmisji danych musi spełniać wymogi określone w pkt 3 Załącznika nr 8 do SIWZ.
Ad. 9. Nie. W związku z faktem, iż Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych, podana w ofercie cena (oraz ceny jednostkowe) nie powinna być uzależniona od rodzaju zaoferowanej usługi (łącza przewodowego lub bezprzewodowego lub w technologii bezprzewodowej wykorzystującej sieć transmisyjną operatora komórkowego).
Ad. 10. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Załącznik:
- treść zapytania nr 1

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 5 sty 2012 13:02
Data opublikowania: czwartek, 5 sty 2012 15:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 sty 2012 14:29
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1154 razy