BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Pisz, dnia 12 stycznia 2012 r.O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości - obręb Rakowo Piskie, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - teren przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolne
- Numer działki - 16/5
- Powierzchnia działki - 4092 m2
- Numer KW - 3585
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 200 zł


-Wadium - 100 zł.
-Minimalne postąpienie – 20 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 15 lutego 2012 r. o godz. 10.00 w sali nr 62
w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres dwóch lat.
3. W/w nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego istnieje możliwość zagospodarowania w/w
terenu pod zabudowę zagrodową.
4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września
każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065
0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli
osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
6. Niezawarcie umowy dzierżawy, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego
przetarg.
7.Okazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi staraniem i na koszt dzierżawcy.
8.Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie
poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
9.Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000
2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej
do dnia 10 lutego 2012 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień
wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: piątek, 13 sty 2012 08:05
Data opublikowania: piątek, 13 sty 2012 14:28
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lut 2012 12:00
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1218 razy