BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 30 stycznia 2012 r.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Matejki 1/80
2. Numer działki: 440
3. Powierzchnia działki: 886 m2
4. Numer księgi wieczystej: 9996
5. Opis nieruchomości :lokal mieszkalny nr 80, o powierzchni użytkowej 51,42 m2, składający się z
3 pokoi, kuchni, łazienki i dwóch przedpokoi, usytuowany na IV piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Matejki nr 1.
Do lokalu mieszkalnego nr 80 należy jedna piwnica oznaczona nr 80 o pow. 3,20 m2.
Budynek mieszkalny składa się z 80 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku - 3285 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
6.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 136.230 zł (słownie: sto trzydzieści sześć
tysięcy dwieście trzydzieści złotych ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 6.812 zł
(słownie: sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych ).
Koszty wyceny wynoszą - 180zł.
7.Cena udziału w działce wynoszącego 51,42/3285 wynosi: 1.900 zł
( słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych).
8.Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu: 19 zł (słownie: dziewiętnaście złotych ) + 23 % VAT.
9.Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu: 475 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt
pięć złotych ), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi kwotę 24 zł + 23 % VAT.
10.Cena nieruchomości może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki procentowej podatku VAT.
11. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
12. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
13.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz,
natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia
31 marca każdego roku na konto wyżej podane,poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
14.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej
obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
15. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową .
Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
16.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
17.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
18.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 31 stycznia 2012 r.
do dnia 21 lutego 2012 r.Data powstania: wtorek, 31 sty 2012 10:02
Data opublikowania: wtorek, 31 sty 2012 11:49
Data przejścia do archiwum: środa, 22 lut 2012 08:56
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1106 razy