BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Nabór na stanowisko Dyrektora Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu ogłasza nabór na stanowisko:
Dyrektora Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Piszu
Kandydat na stanowisko Dyrektora Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu, powinien spełniać następujące warunki:
1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
2. niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,
3. niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
4. wykształcenie wyższe,
5. staż pracy minimum 10 lat, w tym co najmniej 5 lat na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.
Osoby zainteresowane proszone są o złożenie listu motywacyjnego wraz z następującymi dokumentami:
1. CV,
2. zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Zarządu,
3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa określone w warunkach przystąpienia do konkursu,
4. oświadczenie o nie karaniu zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych,
6. dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów,
7. kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na Dyrektora Zarządu PWiK” w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu, przy ul. Tęczowej 2, w terminie do dnia 15 lutego 2012 r. do godz. 15:00.
Data powstania: piątek, 3 lut 2012 09:28
Data opublikowania: piątek, 3 lut 2012 12:15
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 lut 2012 09:35
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1574 razy