BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Teren zabudowany obiektem garażowym.
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wąglicka,
-Numer działki – część 546/6,
-Numer KW – 13119,
-Powierzchnia nieruchomości - 78 m²,
-Opis nieruchomości – teren o pow. 78 m² zabudowany obiektem garażowym nr 1,
-Roczna wysokość czynszu –2000,00 zł + 23 % podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/216/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar hurtowni i zakładów rzemieślniczych, położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3.Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku , a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności , najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem , na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych odpowiednim zarządzeniem burmistrza , poczynając od 1 stycznia roku następnego.

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 2 lutego 2012 r. do dnia 23 lutego 2012 r.
Data powstania: poniedziałek, 6 lut 2012 07:38
Data opublikowania: poniedziałek, 6 lut 2012 10:09
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 lut 2012 09:06
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1184 razy