BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Teren przeznaczony do obsługi hangaru.
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Staszica,
-Numer działki – część 123,
-Numer KW – 13027,
-Powierzchnia nieruchomości - 35 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony do obsługi hangaru,
-Roczna wysokość czynszu –210 zł + 23 % VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/218/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 31 grudnia 2012 roku.

2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu zatwierdzonym uchwałą Nr XLVII/602/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego Nr 2 poz. 14 z dnia 12 stycznia 2011 r. stanowi obszar oznaczony symbolem B-2ZP – teren zieleni parkowej z hangarami na łodzie do wędkowania. .

3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2012 roku , a w przypadku gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 7 lutego 2012 r. do dnia 28 lutego 2012 r.
Data powstania: wtorek, 7 lut 2012 10:21
Data opublikowania: wtorek, 7 lut 2012 14:35
Data przejścia do archiwum: środa, 29 lut 2012 13:10
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1173 razy