BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Teren pod istniejącą zabudową garażową.
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wronia,
-Numer działki – 1182/3,
-Numer KW – 13027,
-Powierzchnia nieruchomości – 48 m²,
-Opis nieruchomości – teren pod istniejącą zabudową garażową,
-Roczna wysokość czynszu –6 zł /1 m² + 23 % VAT.
Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.


1 Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/217/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 10 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zieleni uporządkowanej niskiej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.


3.Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, corocznie ogłaszanym przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 8 lutego 2012 r. do dnia 29 lutego 2012 r.
Data powstania: środa, 8 lut 2012 07:47
Data opublikowania: środa, 8 lut 2012 09:41
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 mar 2012 10:52
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1123 razy