BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1, ul. Wojska Polskiego,
Numer działki – 1442/61,
Powierzchnia nieruchomości – 102 m2,
Numer KW – OL1P/00013023/5,
Opis nieruchomości- nieruchomość niezabudowana przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działki 1442/12,
Cena nieruchomości – 13 000 zł + 23 % VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/171/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2011 r. została przeznaczona do sprzedaży.
2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. Nieruchomość w części stanowi, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ul. Warszawskiej, Osiedla Dużego, części osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej oraz terenu przy ul. Gałczyńskiego , ul. Słowackiego, ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz 1, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., teren oznaczony symbolem 9 MN/U – teren zabudowy mieszkalno – usługowej.
Pozostała część działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części Osiedla Wschód zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/142/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 października 2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 202 poz. 2641 z dnia 28 grudnia 2007 r., stanowi teren oznaczony symbolem KDW – teren drogi dojazdowej (wewnętrznej).
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 3 lutego 2012 r. do dnia 24 lutego 2012 r.
Data powstania: środa, 8 lut 2012 08:29
Data opublikowania: środa, 8 lut 2012 09:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lut 2012 08:00
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1153 razy