BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o opiniach złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, zawiadamiam, że:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, postanowieniem z dnia 26.07.2011 r., znak: ZNS-430/03-01/10/11, pozytywnie zaopiniował pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 09.01.2012 r., znak: WSTŁ.410.1.2010.BT, wydał pozytywną opinię na temat prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować do Urzędu Miejskiego w Piszu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.03.2012 r.
Data powstania: czwartek, 9 lut 2012 08:34
Data opublikowania: czwartek, 9 lut 2012 09:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 mar 2012 10:52
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1228 razy