BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o opiniach złożonych do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części wsi Karwik.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, zawiadamiam, że:  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 28 lipca 2011 r., znak: WSTŁ.410.39.2011.BT pozytywnie zaopiniował prognozę oddziaływania na środowisko sporządzoną na potrzeby zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Karwik.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu w dniu 26.07.2011 r. wydał pozytywną opinię sanitarną odnośnie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w części wsi Karwik z następującymi uwagami: - Na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz na terenach turystycznych i rekreacyjnych dopuszczalne jest wprowadzenie usług wyłącznie nieuciążliwych, służących zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludności. - Po skanalizowaniu planowanego obszaru wsi należy wprowadzić nakaz podłączenia obiektów odprowadzających ścieki do kanalizacji i likwidację szamb. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować do Urzędu Miejskiego w Piszu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.03.2012 r.
Data powstania: czwartek, 9 lut 2012 08:35
Data opublikowania: czwartek, 9 lut 2012 09:17
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 mar 2012 10:52
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1173 razy