BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz – zadanie nr 8 (inwentaryzacja lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi)
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz – zadanie nr 8 (inwentaryzacja lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi)”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez RIW-Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Kajki 7/6, za łączną cenę 1.107,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jako jedyna złożona oferta według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 4
RIW-Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Kajki 7/6
10-546 Olsztyn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za inwentaryzację jednego lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi – 100 %):
Oferta nr 4 (110,70 : 110,70)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt
Data powstania: czwartek, 16 lut 2012 13:33
Data opublikowania: czwartek, 16 lut 2012 13:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 lut 2012 07:29
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1237 razy