BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

na budowę zaplecza rekreacyjno-sportowego w miejscowości Borki
Do Zamawiającego w dniu 10 lutego 2012 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę zaplecza rekreacyjno-sportowego w miejscowości Borki. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 1:
Ad. 1. Należy wykonać 200 m ławek usytuowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa – rys. 1 – uszczegółowienie planu sytuacyjnego. Wykonanie trybun nie należy do przedmiotowego zamówienia.
Ad. 2. Obrzeża betonowe 30 cm x 8 cm:
1) chodniki po jednej i drugiej stronie trybun: 298 m + 290 m = 582 m
2) chodnik do miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego: 337 m
3) miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe: 120 m
4) drogi samochodowe i parkingi: 136 m + 18 m + 30 m = 184 m
5) schody terenowe pomiędzy trybunami: 2*4*6 + 2*6 + 6*6*2 = 156 m
Razem = 1379 m.
Ad. 3. Powierzchnia trawy zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa – rys. 1 – uszczegółowienie planu sytuacyjnego o wymiarach 176 m x 92 m.
Ad. 4. Wymiarowanie dróg wjazdowych i chodników wraz z placem zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa – rys. 1 – uszczegółowienie planu sytuacyjnego. Powierzchnie kostki i płytek podane w legendzie oraz w odpowiedzi na pytanie nr 9 wraz z długością obrzeży podaną w odpowiedzi na pytanie nr 2.
Ad. 5. Zgodnie z rysunkiem w załączniku nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa – przekrój chodnika.
Ad. 6. Przewiduje się spadki 1 % na przylegający teren.
Ad. 7. Teren boiska w poziomie, spadki zgodnie z rysunkiem w załączniku nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa – niweleta w poprzek boiska.
Ad. 8. Bieżnia o nawierzchni trawiastej wchodzi w skład powierzchni 16.192 m2.
Ad. 9. Z płyty chodnikowej należy wykonać:
1) chodnik po jednej i drugiej stronie trybun: 233 m2 + 277 m2 = 510 m2
2) chodnik do miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego: 310 m2
3) powierzchnię miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego: 1018 m2
Razem = 1838 m2.
Ad. 10. Plac rekreacyjny zaplanowano z płytek chodnikowych o wymiarach 35 cm x 35 cm x 5 cm. Zewnętrzny obrys należy uzyskać poprzez ułożenie obrzeży 30 cm x 8 cm, zaś płytki niepasujące należy przyciąć do właściwego kształtu. Spadki 1 % od środka na zewnątrz koła.
Ad. 11. Roboty wskazane w pytaniu należy wykonać. Dostarczenie kompletnego wyposażenia należy do obowiązków Wykonawcy i wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć do wyceny przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert określony w cz. XII SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„XII. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 40 – w terminie do dnia 28 lutego 2012 r. do godziny 10.00. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Piszu: 7.15 – 15.15.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza, pok. nr 39 – w dniu 28 lutego 2012 r. o godzinie 10.20”.

Załączniki:
- treść zapytania nr 1
- załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa – rys. 1 – uszczegółowienie planu sytuacyjnego

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 17 lut 2012 11:54
Data opublikowania: piątek, 17 lut 2012 13:03
Data edycji: czwartek, 23 lut 2012 13:47
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 mar 2012 10:47
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1277 razy
Ilość edycji: 1