BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na remont budynku Domu Pogrzebowego przy ul. Spokojnej w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 15 lutego 2012 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na remont budynku Domu Pogrzebowego przy ul. Spokojnej w Piszu. Umowę zawarto z Łukaszem Pałuską prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Łukasz Pałuska z siedzibą w Aleksandrowie 28. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).


Pisz: Remont budynku Domu Pogrzebowego przy ul. Spokojnej w Piszu

Numer ogłoszenia: 52752 - 2012; data zamieszczenia: 22.02.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 442394 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Domu Pogrzebowego przy ul. Spokojnej w Piszu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont budynku Domu Pogrzebowego przy ul. Spokojnej w Piszu, a w szczególności: 1) wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej; 2) dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii o powierzchni 266,10 m2; 3) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian o powierzchni 907,23 m2; 4) montaż zabudowy kuchennej; 5) montaż listwy przyściennej z drewna sosnowego; 6) pokrycie dachu o powierzchni 285,28 m2 blachą stalową powlekaną matową o grubości rdzenia 0,50 mm firmy Pruszyński - identyczną z wcześniej ułożoną; 7) wykonanie tynku zewnętrznego o powierzchni 83 m2; 8) montaż istniejącego agregatu chłodniczego; 9) montaż osprzętu i oświetlenia wewnętrznego; 10) montaż wyposażenia rozdzielnic.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.60-7, 45.31.12.00-2, 45.33.10.00-6, 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Łukasz Pałuska prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Łukasz Pałuska, Aleksandrowo 28, 16-503 Krasnopol, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 203.125,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 142.839,56

Oferta z najniższą ceną: 142.839,56 / Oferta z najwyższą ceną: 329.682,44

Waluta: PLN.
Data powstania: środa, 22 lut 2012 10:52
Data opublikowania: środa, 22 lut 2012 13:02
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 mar 2012 07:37
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1132 razy