BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 2-8 DO TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

na budowę zaplecza rekreacyjno-sportowego w miejscowości Borki
Do Zamawiającego w dniach 13-15 lutego 2012 r. wpłynęły zapytania nr 2-8 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę zaplecza rekreacyjno-sportowego w miejscowości Borki. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 2:
Ad. 1. Z płyty chodnikowej należy wykonać:
1) chodnik po jednej i drugiej stronie trybun: 233 m2 + 277 m2 = 510 m2
2) chodnik do miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego: 310 m2
3) powierzchnię miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego: 1018 m2
Razem = 1838 m2.
Ad. 2. Obrzeża betonowe 30 cm x 8 cm:
1) chodniki po jednej i drugiej stronie trybun: 298 m + 290 m = 582 m
2) chodnik do miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego: 337 m
3) miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe: 120 m
4) drogi samochodowe i parkingi: 136 m + 18 m + 30 m = 184 m
5) schody terenowe pomiędzy trybunami: 2*4*6 + 2*6 + 6*6*2 = 156 m
Razem = 1379 m.
Ad. 3. Ławki należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa – rysunek ławki.

ZAPYTANIE NR 3:
Ad. 1. Nie.
Ad. 2. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa – bilans mas ziemnych oraz załącznikiem nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa – rys. 2 – uszczegółowienie przekrojów poprzecznych.
Ad. 3. Ławki należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa – rysunek ławki.
Ad. 4. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie jednej warstwy o grubości 9 cm pod warunkiem uzyskania gleby urodzajnej o odpowiednim pH (5,5 – 6,5).

ZAPYTANIE NR 4:
Ad. 1. Wycena i wykonanie warstwy torfu wraz z zapewnieniem materiału leżą po stronie Wykonawcy.
Ad. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót ziemnych. Zamawiający nie zapewnia materiału do ich wykonania.
Ad. 3. Roboty objęte zapytaniem należy uwzględnić przy wycenie przedmiotu zamówienia.
Ad. 4. Nie należy wyceniać nasadzeń oraz zakładania kwietników wraz z ich pielęgnacją.

ZAPYTANIE NR 5:
Ad. 1. Wycena ziemi urodzajnej leży po stronie Wykonawcy.
Ad. 2. Ławki należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa – rysunek ławki.

ZAPYTANIE NR 6:
Ad. 1. Korytowanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną.
Ad. 2. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz załącznikiem nr 6 do SIWZ – SST – nawierzchnia naturalna.
Ad. 3. Należy wykonać oznakowanie boiska – 25 szt. znaczników. Długość oznakowania – zgodnie z dokumentacją projektową.
Ad. 4. Długość oznakowania zgodnie z dokumentacją projektową. Oznakowanie należy wykonać poprzez kredowanie lub farbą.

ZAPYTANIE NR 7:
Ad. 1. Prace należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa – rys. 1 – uszczegółowienie planu sytuacyjnego
Ad. 2. Korytowanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną.
Ad. 3. Warstwę 9 cm należy wykonać na całej powierzchni 16.192 m2 zgodnie z dokumentacją projektową.
Ad. 4. Warstwę ziemi urodzajnej stanowiącej mieszankę torfu, piasku i wapna należy wykonać na całej powierzchni 16.192 m2 zgodnie z dokumentacją projektową Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie jednej warstwy o grubości 9 cm zgodnie z pkt 4 odpowiedzi na zapytanie nr 3.
Ad. 5. Ławki należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa – rysunek ławki. Szczegóły dotyczące ukształtowania terenu zawiera załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa – rys. 2 – uszczegółowienie przekrojów poprzecznych.
Ad. 6. Ławki należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa – rysunek ławki. Bramki o szerokości między wewnętrznymi krawędziami słupków 7,32 m i wysokości dolnej krawędzi od podłoża 2,44 m o profilu stalowym montowanym w tulejach z odciągami. Siatka na bramkę wykonana z polipropylenu o grubości splotu 4 mm i krawędzi oczka 10 cm w kolorze białym. Należy wykonać oznakowanie boiska – 25 szt. znaczników. Długość oznakowania – zgodnie z dokumentacją projektową. Oznakowanie linii boiska i bieżni należy wykonać poprzez kredowanie lub farbą. Słupki narożne przegubowe wraz z chorągiewkami.

ZAPYTANIE NR 8:
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa – bilans mas ziemnych oraz załącznikiem nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa – rys. 2 – uszczegółowienie przekrojów poprzecznych.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia:
1) w cz. III w ust. 1 SIWZ pkt 7, który otrzymuje brzmienie:
„7) oznakowanie boiska znacznikami „PLiFiX®” lub równoważnymi;”;
2) załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa – poprzez dodanie:
a) bilansu mas ziemnych (stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego pisma);
b) rys. 2 – uszczegółowienia przekrojów poprzecznych (stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego pisma);
c) rysunku ławki (stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego pisma);
3) załącznik nr 6 do SIWZ – SST – poprzez dodanie SST dotyczącej nawierzchni naturalnej (stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego pisma);
4) przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 6 do niniejszego pisma;
5) w § 2 w ust. 1 pkt 7 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„7) oznakowanie boiska znacznikami „PLiFiX®” lub równoważnymi;”.

Jednocześnie na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert określony w cz. XII SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„XII. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 40 – w terminie do dnia 2 marca 2012 r. do godziny 10.00. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Piszu: 7.15 – 15.15.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza, pok. nr 39 – w dniu 2 marca 2012 r. o godzinie 10.20”.

Załączniki:
1) treść zapytań nr 2-8
2) załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa – bilans mas ziemnych
3) załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa – rys. 2 – uszczegółowienie przekrojów poprzecznych
4) załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa – rysunek ławki
5) załącznik nr 6 do SIWZ – SST – nawierzchnia naturalna
6) załącznik nr 7 do SIWZ – przedmiar robót (poprawiony)

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 23 lut 2012 13:30
Data opublikowania: czwartek, 23 lut 2012 13:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 mar 2012 10:47
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2008 razy