BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OBWIESZCZENIE Z.6733.11.2012

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.01.2012 r. wpłynął wniosek (uzupełniony dnia 22.02.2012 r.) firmy TARE Spółka z o.o. ul. Składowa 12 lok. 211 15-399 Białystok działającej z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 281/3, 285/2, 285/4 położonych w obrębie geodezyjnym Wąglik oraz na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 1169/2, 1170, 1382/3 położonych w obrębie geodezyjnym Pisz 2, przy ul. Gdańskiej. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Data powstania: czwartek, 23 lut 2012 14:23
Data opublikowania: czwartek, 23 lut 2012 15:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 mar 2012 10:37
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1011 razy