BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.33.2011

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ podaję do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Spółki Cywilnej ELEKTRYK Karbowniczyn ul. Sienkiewicza 9A 11-500 Giżycko działającej z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a 20-340 Lublin Burmistrz Pisza w dniu 24.02.2012 r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii średniego napięcia 15 kV o długości 130 m, stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, linii kablowej niskiego napięcia YAKXS 4 x 120 mm2 o długości 1 m oraz złącza kablowo-pomiarowego ZK-3a+1ZP3 na działkach o numerach geodezyjnych 182/6 i 182/7 w obrębie Rakowo Piskie, gm. Pisz. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Rakowo Piskie.
Data powstania: piątek, 24 lut 2012 13:41
Data opublikowania: piątek, 24 lut 2012 14:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 mar 2012 09:24
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1195 razy