BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.1.2012

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ podaję do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku firmy Instalatorstwo Elektryczne Marek Szmigiel ul. Kwiatowa 12/53 12-221 Ruciane-Nida działającej z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a 20-340 Lublin Burmistrz Pisza w dniu 24.02.2012 r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w celu zasilenia w energię elektryczną działki nr 27/6 położonej w obrębie Karwik, na działce o numerze geodezyjnym 102 położonej w obrębie Karwik, gm. Pisz. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Karwik.
Data powstania: piątek, 24 lut 2012 13:42
Data opublikowania: piątek, 24 lut 2012 14:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 mar 2012 09:24
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1316 razy