BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego
Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości – obręb geodezyjny Pisz 1, ul. Warszawska,
-Opis nieruchomości - teren przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej z możliwością powieszenia tablicy reklamowej lub baneru o pow. 1,5 m2 na ogrodzeniu dzierżawionego terenu,
- Powierzchnia nieruchomości – 300 m2,
-Numer działki - część 495/4,
-Numer KW - 12764,
- Roczna wysokość czynszu– 2 250,00 zł oraz 23 % podatku VAT.

-Wadium - 450 zł.
-Minimalne postąpienie – 10 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 21 marca 2012 r. o godz. 9.00 w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat.
3. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowa przeprawa mostowa zatwierdzonym uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 34, poz. 551) stanowi teren rezerwy pod cmentarz.
4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
6. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.
7. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z dzierżawioną nieruchomością, a w szczególności kosztów usuwania nieczystości stałych zgromadzonych w związku z prowadzoną działalnością.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
9. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pok. nr 5 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu do dnia 19 marca 2012 r.
Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: środa, 29 lut 2012 09:11
Data opublikowania: środa, 29 lut 2012 13:08
Data przejścia do archiwum: środa, 21 mar 2012 12:25
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1247 razy