BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

Pisz, dnia 01 marca 2012 r. PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XVIII-ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 MARCA 2012 ROKU /PONIEDZIAŁEK / O GODZINIE 13- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XVII/12 z obrad Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza Pisza.

5. Zapytania i wnioski sołtysów.

6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2015.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu do organizacji pracy z rodziną.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2012.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pisz na rok budżetowy 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Biała Piska na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie zrazów z drzew pomnikowych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie zrazów z drzew pomnikowych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pisz w 2012 roku.

18. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

19. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

23. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

24. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

25. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Pogobie Średnie na lata 2010-2016.

27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Szeroki Bór Piski na lata 2012-2019.

28. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale w sprawie pozbawienia części ulicy Wojska Polskiego kategorii drogi gminnej.

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Snopki.

30. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla wyróżniających się uczniów.

31. Podjęcie uchwały w sprawie nadania amfiteatrowi przy Piskim Domu Kultury w Piszu nazwy „ Amfiteatr im. Jerzego Tadeusza Krzywoszewskiego ”.

32. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Pisza.

33. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

34. Interpelacje i zapytania radnych.

35. Odpowiedzi na zapytania radnych.

36. Wolne wnioski i informacje.

37. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data powstania: czwartek, 1 mar 2012 15:46
Data opublikowania: piątek, 2 mar 2012 10:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 mar 2012 16:52
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1203 razy