BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.10.2012

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiznego.
Działając w oparciu o art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na modernizacji oświetlenia drogowego wzdłuż ulic Lipowej i Okopowej oraz budowie oświetlenia ciągu pieszego położonego wzdłuż dz. nr 1393 w Piszu, na działkach o numerach ewidencyjnych 396, 398/3, 398/4, 401, 1384/1, 1384/2, 1385/2, 1388, 1392, 1396, 1387/2, 460/1, 1399/1, 1400/2, 1401/2, 473/16, 473/19, 473/21, 447, 446/25, 446/28, 450/30, 399/3 oraz na części działek o nr ewidencyjnych 414/14, 1393, 421/2 położonych w obrębie geodezyjnym Pisz 2, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania, w tym z treścią: postanowienia Starosty Piskiego z dnia 22 lutego 2012 r., znak: ROŚ.673.14.2012, uzgadniającego projekt decyzji w zakresie zadań samorządu Powiatu Piskiego, postanowienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu z dnia 22 lutego 2012 r., znak: PZD.4020.26.2012.KG, uzgadniającego projekt decyzji w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego, postanowienia Kierownika Delegatury w Ełku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie z dnia 29 lutego 2012 r., znak ZN.II.5151.17.2012.kk, uzgadniającego projekt decyzji w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm) oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, pokój Nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zamierzenia.
Data powstania: wtorek, 6 mar 2012 12:04
Data opublikowania: wtorek, 6 mar 2012 12:07
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 mar 2012 08:47
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1171 razy