BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 05 marca 2012 r.


W Y K A Z
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Rybacka 10/5
2. Numer działki : 464
3. Powierzchnia działki : 185 m2
4. Numer księgi wieczystej: 9995
5. Opis nieruchomości :lokal mieszkalny nr 5, o powierzchni użytkowej 61,95 m2, składający się z
2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na II piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Rybackiej nr 10.
Do lokalu mieszkalnego nr 5 należy jedna piwnica oznaczona nr 5 o pow. 9,52 m2 .
Budynek mieszkalny składa się z 6 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 360,30 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
- udział w działce nr 464 o powierzchni 185 m2 wynoszący 61,95/360,30.
6.Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 464 o
powierzchni 185 m2 wynoszącym 61,95/360,30 ) - 167.460 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy
czterysta sześćdziesiąt złotych ).
Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 8.373 zł
(słownie: osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote ).
7.Koszty wyceny wynoszą - 180 zł.
8. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży.
9. Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy
notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
10.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.Kwotę stanowiącą cenę lokalu i cenę gruntu
wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
11. Budynek przy ul. Rybackiej nr 10 w Piszu, jest wpisany do rejestru zabytków
województwa warmińsko-mazurskiego, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z dnia 05.09.1958 r.
pod. nr A-471, znajduje się na terenie działki nr 464, należącej do układu urbanistycznego starego miasta
Pisza, wpisanego do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków z dnia 05.09.1958 r. pod nr A-471.
12. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
śródmieścia miasta Pisz zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/575/06 Rady Miejskiej w
Piszu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz ogłoszonym w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 148 poz. 2177 z dnia
4 października 2006 r. położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
13.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
14.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 06 marca 2012 r.
do dnia 27 marca 2012 r.Data powstania: czwartek, 8 mar 2012 13:55
Data opublikowania: czwartek, 8 mar 2012 16:31
Data przejścia do archiwum: środa, 28 mar 2012 11:44
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1179 razy