BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz – zadanie nr 5 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości)
Burmistrz Pisza uprzejmie informuje, iż na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz – zadanie nr 5 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości)” wybrano ofertę złożoną przez RIW-NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Kajki 7/6, za łączną cenę 33.210,00 zł za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Ponownego wyboru dokonano w związku z faktem, iż Wykonawca, którego oferta poprzednio została wybrana uchylił się od podpisania umowy w sprawie zamówienia.

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała drugą w kolejności liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza oferta.
Data powstania: czwartek, 8 mar 2012 14:24
Data opublikowania: czwartek, 8 mar 2012 16:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 mar 2012 07:35
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1071 razy