BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

stanowiąca własność Gminy Pisz , przeznaczona do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami


(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),


 


1. Położenie nieruchomości:


- Pisz, ul. Gałczyńskiego,


- dz. nr 462/53 o pow. 24 m2 – cena 2730 zł


- opis nieruchomości - teren pod garażem murowanym,


- nr KW-13024,


 


2. Nabywca działki uiści koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości. Na podstawie art. 29 ust. 5, art 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) zbycie w/w nieruchomości zostało zwolnione z podatku VAT.


3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.


4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.


5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach rocznych. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.


6. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania urządzeń komunalnych.


7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem  przeznaczona jest do zbycia, zgodnie z uchwałą Nr XIII/155/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 września 2011 r., dla właściciela usytuowanego na przedmiotowej działce garażu.


8. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ul. Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz 1 (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 67, poz. 1086) stanowi obszar oznaczony symbolem 1 KS - tereny parkingów i garaży.


9. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 23 lutego 2012 r. do dnia 15 marca 2012 r.

Data powstania: wtorek, 13 mar 2012 14:39
Data opublikowania: wtorek, 13 mar 2012 14:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 mar 2012 07:35
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1107 razy