BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz selektywną zbiórkę odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz – zadanie nr 1
Burmistrz Pisza uprzejmie informuje, iż na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz selektywna zbiórka odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz – zadanie nr 1” wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę 77.000,00 zł za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Ponownego wyboru dokonano w związku z faktem, iż Wykonawca, którego oferta poprzednio została wybrana uchylił się od podpisania umowy w sprawie zamówienia.

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała drugą w kolejności liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza oferta.
Data powstania: piątek, 16 mar 2012 10:55
Data opublikowania: piątek, 16 mar 2012 12:46
Data przejścia do archiwum: niedziela, 25 mar 2012 21:30
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1053 razy