BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

Pisz, dnia 21.04 .2004 r. WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE , ŻE XXIII - cia SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 KWIETNIA 2004 ROKU / PIĄTEK / O GODZINIE 10- tej W SALI NR 15 URZĘDU GMINY I MIASTA W PISZU.
PORZĄDEK OBRAD :
1.Otwarcie obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu Nr XXII z obrad Sesji.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Informacja Burmistrza Gminy i Miasta.
6.Odpowiedzi na zapytania radnych.
7.Wolne wnioski i informacje.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miejskiej w Piszu.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok:
a/ opinia RIO o wykonaniu budżetu gminy za
2003r.
b/ opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za
2003 r.
c/ wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego / dwa projekty uchwał /.
13. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów.
16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Wielkie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w północnej części miasta Pisz / pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę /.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w północnej części miasta Pisz / pomiędzy drogą na plażę a ścianą lasu /.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego,
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w północnej części miasta Pisz -strona zachodnia nad rzeką Pisą.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy i Miasta Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2004.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania „ Wykonania dokumentacji projektowej modernizacji drogi powiatowej nr 40252 ulic Pionierów i Długiej w Piszu.
24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania w nabywaniu komunalnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pisz
ich najemcom i dzierżawcom.
25. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji inwestycji wspólnej dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu Pomocy Społecznej Gminy i Miasta Pisz na 2004 rok.
28. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży
nieruchomości położonych na terenie gminy i Miasta Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
29. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
30. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Piszu przy Placu I. Daszyńskiego na czas nie oznaczony.
31. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Pisz,
położonych na terenie miasta Pisz.
32. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz, stanowiącej własność Skarbu państwa w użytkowaniu wieczystym osoby Prawnej.
33. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu oraz Gimnazjum Nr 2 w Piszu w Gminny Zespół Szkół w Piszu.
34. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rostkach.
35. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu.
36. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Zajkowski
Data powstania: poniedziałek, 26 kwi 2004 12:32
Data opublikowania: poniedziałek, 26 kwi 2004 14:12
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 maj 2004 11:25
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1479 razy