BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Teren pod garażem blaszanym.
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),


-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Parkowa,
-Numer działki – część 518/2,
-Numer KW – 21799,
-Powierzchnia nieruchomości - 19 m²,
-Opis nieruchomości – teren pod garażem blaszanym,
-Roczna wysokość czynszu – 6 zł /1 m² + 23 % VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko –Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.

2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zabudowy wielorodzinnej. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2012 r., a w przypadku gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 22 marca 2012 r. do dnia 13 kwietnia 2012 r.
Data powstania: czwartek, 22 mar 2012 07:43
Data opublikowania: piątek, 23 mar 2012 09:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 kwi 2012 13:53
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1053 razy