BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Nieruchomość przy ulicy 1 Maja do sprzedania

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.)

1. Oznaczenie i opis nieruchomości: Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z uchwałą Nr XIX/213/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 stycznia 2004 r. została przeznaczona do sprzedaży. Nieruchomość położona jest w Piszu przy ulicy 1 Maja i składa się z działek nr 403/10.nr 417,nr 420/16,nr 420/11,nr 420/9,nr 418,nr 419/2,nr 420/7 o łącznej powierzchni 2762m2,
z zabudową przeznaczoną w części do rozbiórki.

2.Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym :
Teren zajmowany przez przedmiotowe działki należy do ścisłego centrum miasta .Teren na którym położona jest nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania. Studium proponuje likwidację części budynków
i stworzenie funkcjonalnego, estetycznego układu przez wprowadzenie nowej zabudowy. Dopuszczalna funkcja mieszkaniowa i wszelkie nieuciążliwe usługowe funkcje miastotwórcze.

3.Sposób zagospodarowania:
Nabywca opracuje koncepcję zagospodarowania w oparciu o pełny projekt techniczny i wytyczne konserwatorskie. Dokona na własny koszt rozbiórki istniejących budynków oraz wykona inwestycję łącznie z dojazdami, parkingami,chodnikami, oświetleniem, zielenią.

4.Terminy zagospodarowania nieruchomości:
Nabywca :
-rozpocznie budowę w ciągu 3 miesięcy od daty sprzedaży,
-wykona inwestycję w terminie 2 lat od daty sprzedaży.

5.Cena nieruchomości do sprzedaży 221 500 zł netto + 22% VAT = 270 230 zł brutto (słownie brutto: dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści zł).
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego pisemnego.

6.Termin wniesienia opłaty: Nabywca uiści należność jednorazową wpłatą na konto Urzędu Miasta
i Gminy w Piszu Nr.53-10204753-101300609 w PKO BP SA o/Pisz do dnia zawarcia aktu notarialnego.

7.Termin do złożenia wniosku przez osoby ,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
-6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

8.Dodatkowe informacje:
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. Właściciel nieruchomości będzie wnosił opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9 .Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 27 kwietnia 2004r. do dnia 18 maja 2004 r.
Data powstania: wtorek, 27 kwi 2004 13:57
Data opublikowania: wtorek, 27 kwi 2004 14:02
Data przejścia do archiwum: środa, 19 maj 2004 08:27
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1392 razy