BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz ,przeznaczonych do sprzedaży
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46,poz.543 z późn. zm.).
Położenie nieruchomości-Pisz, Aleja Józefa Piłsudskiego.
Nr działki-503/8 o pow. 38 m2,nr KW 13024, cena działki-2.760 zł,na uzupełnienie działki nr 502.
Nr działki-503/9 o pow. 99 m2,nr KW 13024, cena działki-7.200 zł,na uzupełnienie działek nr: 503/6 i 1000.
Nr działki - 503/10 o pow. 52 m2, nr KW 13024, cena działki-3.780 zł,na uzupełnienie działek nr: 503/5 i 999.
Nr działki - 503/11 o pow. 18 m2, nr KW 13024, cena działki-1.310 zł,na uzupełnienie działek nr: 503/4 i 998.
Nr działki - 503/12 o pow. 177 m2, nr KW 13024, cena działki-12.860zł,na uzupełnienie działki nr 996.
1.Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/147/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2003r.zostały przeznaczone do sprzedaży.
2.Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej dla właścicieli działek przyległych.
3.Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
4.Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty, lub dokonają spłaty
należności w ratach rocznych.Cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 w PKO BP SA O/Pisz lub w kasie Urzędu.
5. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowią teren zieleni nieuporządkowanej,w północnej części parking, w południowej nowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa,położone są na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
6.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
7.Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
8. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców działki.
9. Koszty aktu notarialnego ponoszą nabywcy.
10.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 28 kwietnia 2004r. do 18 maja 2004r.
Data powstania: środa, 28 kwi 2004 14:27
Data opublikowania: czwartek, 29 kwi 2004 18:34
Data przejścia do archiwum: środa, 19 maj 2004 08:27
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1527 razy