BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości

Burmistrz  Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.


 


- Położenie nieruchomości – obręb geodezyjny Pisz 2, ul. Orzyska,


-Opis nieruchomości - teren przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej


- Powierzchnia nieruchomości – 7000 m2,


-Numer działki - część 81/4,


-Numer KW - 13023,


- Roczna wysokość czynszu – 9 000,00 zł oraz 23 % podatku VAT.


 


-Wadium - 1500 zł.


-Minimalne postąpienie – 100 zł.


 


1. Przetarg odbędzie się dnia 24 maja 2012 r. o godz. 9.00 w sali nr 62 w budynku  Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.


2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 10 lat.


3. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest  planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz jest to teren trwałych użytków zielonych.


4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu  Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.


5. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany każdego roku wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.


6. Okazanie granic dzierżawionej nieruchomości wykona dzierżawca własnym staraniem i na własny koszt.


7. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.


8. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.


9. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z dzierżawioną nieruchomością, a w szczególności kosztów usuwania nieczystości stałych zgromadzonych w związku z prowadzoną działalnością.


10. Dzierżawca zobowiązany będzie do przestrzegania obowiązujących norm i przepisów.


11. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.


12. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu  Miejskiego w Piszu podane wyżej lub w punkcie kasowym mieszczącym się w  pok. nr 5 w budynku Urzędu  Miejskiego w Piszu do dnia 21 maja 2012 r.


Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku  bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: piątek, 27 kwi 2012 11:16
Data opublikowania: piątek, 27 kwi 2012 12:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 maj 2012 09:05
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1147 razy