BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na budowę sieci cieplnej wysokoparametrowej wraz z przyłączeniami na Pl. Daszyńskiego i ul. Wyzwolenia w Piszu
Burmistrz Gminy i Miasta Pisz ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 86, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na na budowę sieci cieplnej wysokoparametrowej wraz z przyłączeniami na Pl. Daszyńskiego i ul. Wyzwolenia w Piszu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177), zwanej dalej ustawą.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia– od 26.05.2004r do 25.06.2004r.

1.Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej (max. 130/70 0C), o długości 402m, od punktu włączenia do istniejącej sieci cieplnej Ø 80 mm przebiegającej między budynkami przy Pl. Daszyńskiego 9 i 9A poprzez centrum Placu Daszyńskiego do budynków przy ul. Wyzwolenia wraz z 6 przyłączami do budynków mieszkalnych. Średnica sieci 80/160.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie ( w %):
cena ( koszt) – 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena formularza - 30,00 złotych.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 w terminie do dnia 17.05.2004r do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2004r o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 36.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1)Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy .
3)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu pracowników niezbędnych do zatrudnienia przy realizacji zamówienia posiadających uprawnienia budowlane do wykonywania robót elektrycznych, sanitarnych i ogólnobudowlanych, podanie doświadczenia zawodowego w/w pracowników oraz złożenie Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: czwartek, 29 kwi 2004 13:35
Data opublikowania: czwartek, 29 kwi 2004 18:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 maj 2004 13:41
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1572 razy