BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wojska Polskiego,
-Numer działki – 990/12,
-Numer KW – OL1P/00013021/1,
-Powierzchnia nieruchomości – 205 m2,
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
-Roczna wysokość czynszu– 615,00 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ul. Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz 1 (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 67, poz. 1086) stanowi teren oznaczony symbolami : 21 U - tereny zabudowy usługowej i 26 MN – teren zabudowy mieszkaniowej.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 10 maja 2012 r. do dnia 31 maja 2012 r.
Data powstania: piątek, 11 maj 2012 15:07
Data opublikowania: poniedziałek, 14 maj 2012 15:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 cze 2012 09:24
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1285 razy