BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości – obręb Zdory, gmina Pisz
- Opis nieruchomości – grunt przeznaczony do użytkowania
na cele rolne
- Numer działki – 165
- Powierzchnia działki – 4900 m2
- Numer KW – 3599
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego – 250 zł

- Wadium – 50 zł

1. Przetarg odbędzie się dnia 15 czerwca 2012 r. o godzinie 10:00 w Sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres jednego roku.
3. W/w nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego istnieje możliwość zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę zagrodową.
4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do dnia 30 września 2012 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
6. Niezawarcie umowy dzierżawy, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.
7. Okazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi staraniem i na koszt dzierżawcy.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
9. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 11 czerwca 2012 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: wtorek, 15 maj 2012 09:05
Data opublikowania: wtorek, 15 maj 2012 13:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 cze 2012 12:29
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1416 razy