BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na dostawę ładowarki teleskopowej
Burmistrz Gminy i Miasta Pisz ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 86, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę ładowarki teleskopowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177), zwanej dalej ustawą.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia– od 31.05.2004r do 25.06.2004r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ładowarki teleskopowej o wymiarach wysokość max. 2600mm i szerokości max 2400 mm w stanie złożonym, o udźwigu nominalnym przynajmniej 3 ton i udźwigu wywracającym nie mniejszym niż 1400 kg.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie ( w %):
cena ( koszt) – 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena formularza - 20,00 złotych.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 w terminie do dnia 18.05.2004r do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2004r o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 36.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1)Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy .
3)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.

Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: piątek, 30 kwi 2004 16:08
Data opublikowania: piątek, 30 kwi 2004 16:44
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 maj 2004 20:20
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1604 razy