BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 18 maja 2012 r. PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XX-ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 MAJA 2012 ROKU /PONIEDZIAŁEK / O GODZINIE 13- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XIX/12 z obrad Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza Pisza.

5. Zapytania i wnioski sołtysów.

6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

7. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu za 2011 rok.

8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Pisz.

10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie gminy Pisz oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.

12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.

13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Pisz.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiany własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz na własność nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości poprzez podział rzeczy wspólnej tj. nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Pisz i osoby fizycznej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

18. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale w sprawie pozbawienia części ulicy Wojska Polskiego kategorii drogi gminnej.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie pozbawienia części ulicy Wojska Polskiego kategorii drogi gminnej.

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2012 r.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2012 – 2021.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2012.

24. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Piszu.

25. Interpelacje i zapytania radnych.

26. Odpowiedzi na zapytania radnych.

27. Wolne wnioski i informacje.

28. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data powstania: poniedziałek, 21 maj 2012 11:45
Data opublikowania: poniedziałek, 21 maj 2012 15:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 maj 2012 17:06
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1262 razy