BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pilchy, gmina Pisz,
Numer działki – część 207/10,
Numer KW – 13707,
Powierzchnia nieruchomości – 2245 m2,
Opis nieruchomości – grunt przeznaczony do zagospodarowania bez prawa wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz ogrodzenia z zachowaniem
swobodnego dostępu do brzegu jeziora.,
Roczna wysokość czynszu – 786 zł + 23 % VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.
3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia następnego roku.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 22 maja 2012 r. do dnia 12 czerwca 2012 r.

Data powstania: środa, 23 maj 2012 11:48
Data opublikowania: środa, 23 maj 2012 12:28
Data przejścia do archiwum: środa, 13 cze 2012 12:09
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1184 razy