BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.).

1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Wojska Polskiego 12/24
2. Numer działki: 497/7
3. Powierzchnia działki: 335 m2
4. Numer księgi wieczystej: 11909
5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 24, o powierzchni użytkowej 18,30 m2, składający się z
1 pokoju, aneksu kuchennego, łazienki, i przedpokoju, usytuowany na III piętrze
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Wojska Polskiego nr 12.
Do lokalu mieszkalnego nr 24 należy jedna piwnica oznaczona nr 24 o pow. 4,10 m2.
Budynek mieszkalny składa się z 24 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 1018 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 44.910,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziesięć zł 00/100).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 2.246 zł (słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści sześć zł).
Koszty wyceny wynoszą – 180 zł.
7. Cena udziału w działce wynoszącego 18,30/1018 wynosi: 810 zł ( słownie: osiemset dziesięć zł).
8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu: 8,10 zł (słownie: osiem zł 10/100) + 23 % VAT.
9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu: 203 zł (słownie: dwieście trzy zł), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi kwotę 10 zł + 23 % VAT.
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023 lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz,
natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca
każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej
obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/575/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 148, poz. 2177 z dnia 4 października 2006 r. stanowi teren oznaczony symbolem MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
15. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t. j. od dnia 23 maja 2012 r. do dnia 13 czerwca 2012 r.


Data powstania: piątek, 25 maj 2012 10:51
Data opublikowania: poniedziałek, 28 maj 2012 12:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 cze 2012 09:30
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1183 razy