BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości do wydzierżawienia.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn.tekst Dz.U.z 2000r. Nr 46,poz.543 z późn. zm./
-Położenie nieruchomości - Pisz, Aleja Piłsudskiego
-Numer działki - 490/13, część 503/7,
-Numer KW - 13024
-Pow. nieruchomości ogółem - 12.175 m2 /dz.nr 490/13-6930m2, dz. nr 503/13- 5245m2/,
1.Opis nieruchomości - nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz stanowi teren
zieleni nieuporządkowanej. Konieczna modernizacja parkingu, wskazane wprowadzenie zabudowy w centralnej części zadaszonej wiaty. Wprowadzenie estetycznego zagospodarowania poprzez ciągi piesze, usługi turystyczne, drobne punkty sprzedaży i usługi zgodnie z istniejącą koncepcją.
-teren podzielony jest do celów dzierżawy na dwie części północną i południową,
- teren należy zabudować na podstawie wykonanego we własnym zakresie projektu, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Urząd Gminy i Miasta w Piszu,
-dzierżawca urządzi parking,pawilon, oświetlenie oraz urządzi i będzie pielęgnował zieleń towarzyszącą,
2.Roczna wysokość czynszu-5 tys.PLN+VAT-za każdą część.
3.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na 3 lata w drodze przetargu.
4.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku,na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
5.Sposób wykorzystania i zagospodarowania gruntu musi być zgodny z decyzją o warunkach zabudowy terenu. Dzierżawca powinien wystąpić z wnioskiem do tutejszego Urzędu o wydanie tej decyzji.
6.Dzierżawca zobowiązany jest do zagospodarowania działki w terminie do 31 grudnia 2004r.
7.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 05 maja 2004 r.
do dnia 25 maja 2004 r.
Data powstania: środa, 5 maj 2004 07:17
Data opublikowania: środa, 5 maj 2004 17:02
Data przejścia do archiwum: środa, 26 maj 2004 08:56
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1604 razy