BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami)

1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Warszawska nr 38/5b
2. Numer działki: 471/8
3. Powierzchnia działki: 546 m2
4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00015759/7
5. Opis nieruchomości: lokal użytkowy nr 5b, o powierzchni użytkowej 128,27 m2, składający się z 3 magazynów i pomieszczenia gospodarczego, usytuowany na parterze, w budynku położonym w Piszu przy ul. Warszawskiej nr 38.
Budynek składa się z 7 lokali o ogólnej powierzchni budynku – 614,69 m2.
6. Cena nieruchomości - 76.000 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy zł)
7. Cena udziału w działce wynoszącego 209/1000 części, stanowi kwotę: 19 190 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt zł)
8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 3 % ceny gruntu: 576,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć) + 23 % VAT.
9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu: 4 798 zł (słownie: cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem zł) + 23 % VAT.
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/167/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2011 r. lokal użytkowy został przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
11. Oddanie w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ul. Warszawskiej, Osiedla Dużego, części osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej oraz terenu przy ul. Gałczyńskiego , ul. Słowackiego, ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz 1, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., stanowi teren oznaczony symbolem 5 MWU – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
15.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
16.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t. j. od dnia 28 maja 2012 r. do dnia 19 czerwca 2012 r.
Data powstania: piątek, 1 cze 2012 12:14
Data opublikowania: piątek, 1 cze 2012 13:08
Data przejścia do archiwum: środa, 20 cze 2012 09:05
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1326 razy