BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Młodzieżowa 5/4
2. Numer działki : 499/1
3. Powierzchnia działki : 760 m2
4. Numer księgi wieczystej: 11492
5. Opis nieruchomości : - lokal mieszkalny nr 4, o powierzchni użytkowej 50,37 m2, składający się z
2 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju, usytuowany na I piętrze
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Młodzieżowej nr 5.
Do lokalu mieszkalnego nr 4 należy jedna piwnica oznaczona nr 4 o pow. 5,73 m2 .
Budynek mieszkalny składa się z 28 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 1618,64 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
- udział w działce nr 499/1 o powierzchni 760 m2 wynoszący 50,37/1618,64.
6.Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 499/1 o
powierzchni 760 m2 wynoszącym 50,37/1618,64)- 141.700,00 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy
siedemset zł).
Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 7.085,00 zł
(słownie: siedem tysięcy osiemdziesiąt pięć zł).
7.Koszty wyceny wynoszą - 180 zł.
8. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03
9. Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy
notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
10.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu i cenę gruntu
wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
11. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ul. Warszawskiej, Osiedla Dużego, części osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej oraz terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego, ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz 1, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., stanowi teren oznaczony symbolem MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
12. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
13. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
14. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 12 czerwca 2012 r.
do dnia 3 lipca 2012 r.

Data powstania: wtorek, 12 cze 2012 07:27
Data opublikowania: wtorek, 12 cze 2012 11:57
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lip 2012 08:59
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1155 razy