BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

- Położenie nieruchomości – Pisz 1
- Numer działki – 314/16
- Powierzchnia nieruchomości – 349 m2
- Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej nr działki 209
- Cena nieruchomości – 33.000 zł + 23 % VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/450/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 8 lipca 2009 r. została przeznaczona do sprzedaży.
2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. Nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 12 czerwca 2012 r. do dnia 3 lipca 2012 r.
Data powstania: wtorek, 12 cze 2012 07:28
Data opublikowania: wtorek, 12 cze 2012 11:54
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lip 2012 09:00
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1205 razy