BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1,
Opis nieruchomości - nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

Numery KW – OL1P/00013021/1 i OL1P/00013027/3,
Nr działki Powierzchnia działki Cena wywoławcza nieruchomości
315/4       1212 m2      108.000 zł + 23 % podatku VAT
315/5         543 m2        51.000 zł + 23 % podatku VAT
316/3         255 m2        24.000 zł + 23 % podatku VAT
317/5         458 m2        43.000 zł + 23 % podatku VAT
317/6       1130 m2       105.000 zł + 23 % podatku VAT
317/7       1108 m2       104.000 zł + 23 % podatku VAT
317/8       1095 m2       102.000 zł + 23 % podatku VAT
317/9       1243 m2       116.000 zł + 23 % podatku VAT
317/10     1092 m2        102.000 zł + 23 % podatku VAT
317/11     1402 m2        131.000 zł + 23 % podatku VAT

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/275/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 maja 2012 r. zostały przeznaczone do sprzedaży.
2. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
5. Nabywcy uiszczą należności w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są zgodnie z decyzjami Burmistrza Pisza nr 183/10, 184/10, 185/10, 190/10, 83/11, 84/11, 85/11, 86/11 o warunkach zabudowy odpowiednio z dn. 8 grudnia 2010 r., 14 grudnia 2010 r., 1 grudnia 2010 r., 1 grudnia 2010 r., 19 maja 2011 r. 19 maja 2011 r., 19 maja 2011 r., 19 maja 2011 r., pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
7.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciele w terminie trzech lat od dnia jej nabycia, nie zabudują ich do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.
9.Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców.
11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 12 czerwca 2012 r. do dnia 3 lipca 2012 r.

Data powstania: środa, 13 cze 2012 13:02
Data opublikowania: środa, 13 cze 2012 15:28
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lip 2012 08:59
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1193 razy