BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami).

Położenie nieruchomości – Pisz 1,
Opis nieruchomości - nieruchomości niezabudowane z przeznaczeniem pod usługi różne z funkcją mieszkalną jako towarzyszącą,

Numer KW – OL1P/00013021/1,
Nr działki Powierzchnia działki Cena wywoławcza nieruchomości
1129/32 2123 m2 183.000 zł + 23 % podatku VAT
1129/34 2234 m2 193.000 zł + 23 % podatku VAT

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/257/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 kwietnia 2012 r. zostały przeznaczone do sprzedaży.
2. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
5. Nabywcy uiszczą należności w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. W/w nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ulicy Pisańskiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/534/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76 poz. 1358 z dnia 9 czerwca 2006 r., stanowią teren oznaczony symbolem 6. U, MN - usługi różne, funkcja usługowa może występować samodzielnie na działce budowlanej; zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna , funkcja mieszkaniowa nie może występować samodzielnie na działce budowlanej.
7.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciele w terminie trzech lat od dnia ich nabycia, nie zabudują ich do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.
9.Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców.
11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 11 czerwca 2012 r. do dnia 3 lipca 2012 r.
Data powstania: piątek, 15 cze 2012 12:13
Data opublikowania: piątek, 15 cze 2012 12:28
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lip 2012 08:59
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1239 razy