BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na wycenę nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz
Burmistrz Gminy i Miasta Pisz ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 86, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia– od 07.06.2004r do 31.12.2004r.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Gminy i Miasta Pisz usług obejmujących:
1) wycenę lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie – 300 szt.
2)wycenę nieruchomości zabudowanej – 20 szt.
3) wycenę pojedynczej działki niezabudowanej oraz następnej w kompleksie na terenie gminy i miasta Pisz – 150 szt.
4) wycenę lokalu użytkowego z udziałem w gruncie – 50 szt.
5) inwentaryzację budynku – 10 szt.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie ( w %):
cena ( koszt) – 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena formularza - 20,00 złotych.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 w terminie do dnia 26.05.2004r do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2004r o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 60.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1)Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy .
3)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie potwierdzonych kopii posiadanych uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: poniedziałek, 10 maj 2004 14:02
Data opublikowania: wtorek, 11 maj 2004 12:29
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 maj 2004 15:20
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1545 razy