BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi Maldanin, obejmujacego działki o numerach geodezyjnych 198/3,198/4, 198/5, 198/6 i 198/7.
Na podstawie art.17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym / Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 2004r , Nr 6 poz. 41/ oraz uchwały Nr XVI/156/03
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2003r w sprawie przystapienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego
obrębu części wsi Maldanin, obejmującego działki o numerach geodezyjnych 198/3, 198/4,
198/5, 198/6 i 198/7, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi Maldanin, obejmującego działki o numerach geodezyjnych 198/3, 198/4, 198/5, 198/6 i 198/7, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 maja 2004r do 7 czerwca 2004r w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Piszu pok. nr 20 w godz. od 11oo do 14oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 25 maja 2004r w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Piszu sala nr 15 o godz.11oo.

Zgodnie z art. 18 ust.1 w/w ustawy , każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego, może wnieść do niego uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy,w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2004rData powstania: czwartek, 13 maj 2004 10:39
Data opublikowania: czwartek, 13 maj 2004 16:13
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 cze 2004 15:50
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1607 razy