BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Położenie nieruchomości – Jeże, gmina Pisz,

Numery działek – 117/1, 117/4.

Powierzchnia nieruchomości - 611 m2,

Numer KW – OL1P/00003597/6,

Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni 187,93 m2,

Cena wywoławcza nieruchomości – 17.000,00 zł

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/336/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 października 2008 r. została przeznaczona do sprzedaży.

2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

6. Nieruchomość zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowi teren zlewni mleka, oznaczony symbolem 9.RPU. Położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 21 sierpnia 2012 r. do dnia 10 września 2012 r.

Data powstania: wtorek, 21 sie 2012 08:23
Data opublikowania: środa, 22 sie 2012 13:55
Data przejścia do archiwum: środa, 12 wrz 2012 15:29
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1234 razy